ແທນຄຸນດ້ວຍຄຳກອນ


45. ນາງຫລ້າສຸນັນທາ


44. ນາງສຸວັນນະສັງ


43. ນົກແຂກເຕົ້າ


42. ສາມອ້າຍນ້ອງ


41. ຫົງຫາມເຕົ່າ


40. ສາວປາກບອນ


39. ສັງກະລີ


38. ຫູໜວກທັງສີ່


37. ກະຕ່າຍຕື່ນ...


36. ກ່ຳພ້າງົວພອຍ


35. ຄຳຣະຫັດ


34. ຂວານກັບໝໍ້


33. ມະຫາໂຊກ


32. ລົ້ມຊ້າງ


31. ດູກຄາແຂ້ວ


30. ງົວນົມ


29. ຄຸດກັບເຕົ່າ


28. ນົກພຣະອິນ


27. ນົກໃສ່


26. ເມັຽຫລວງ-ເມັຽນ້ອຍ


25. ຊູ້ເກົ່າ


24. ການພະນັນ


23. ງົວແມ່ກັບລູກ


22. ລີງກັບນົກຈອກຟ້າ


21. ລີງກັບນາຍພານ


20. ສານສັດ


19. ຊາຍຕຶກເບັດ


18. ເສນາໝາກຂີ້ກາ


17. ເຈຕະນາ


16. ຕຸ້ມຫູ


15. ພັງພອນ(ຈອນຟອນ)


14. ຊ່າງແກ້ວ


13. ບຸນຄ້ຳນຳຊູ


12. ຄຸນຍິງໂປ່


11. ລູກນາກ


10. ໝາກມ່ວງ


9. ໝໍທວາຍ


8. ນາງປິສຸນາ


7. ຫວິດຕາຍ


6. ສີ່ຊີວິດຕົກສ້າງ


5. ຈາວກັນ


4. ເວນກັມ


3. ລ່ອງເຮືອ


2. ຊ້າງ


1. ນົກກະແດບເດົ້າ


ຄ. ໄຫວ້ວອນປູ່


ຂ. ອະຣຳພະບົດ


ກ. ໜ້າປົກ